TEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Lepingu dokumendid
Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingu eritingimustest mis on märgitud tellimuslehele ning käesolevatest lepingu üldtingimustest (ühiselt nimetatud Leping), Lepingu lisadest ning Lepingu muudatustest või täiendustest.
Lepingu eesmärk
Lepingu eesmärgiks on reguleerida Kolatakso ja Kliendi vahelisi suhteid jäätmekäitlus- ja transporditeenuste osutamisel (edaspidi Teenus), Teenuse teostamise eeltingimustega seonduvat ning poolte vastutust.
Teenus koosneb üldjuhul kolmest komponendist: reageerimine väljakutsele, utiliseerimine ja vedu.
Lepingus sätestatud õigusi ja kohustusi kohaldatakse kõigile poolte vahel Lepingu kehtivusajal sõlmitud tehingutele, v.a. juhul kui pooled on tehingus sõnaselgelt välistanud Lepingu või selle osa kohaldamise.
Teenuse tellimine ja teostamine.
Klient edastab tellimuse telefoni teel, kodulehe kaudu või e-kirjaga. Kolatakso klienditelefonil nr +37256236002, www.kolatakso.ee või e-posti aadressil kolatakso@kolatakso.ee. Kolataksol on õigus teenuse parema osutamise eesmärgil telefonikõnesid salvestada. Tellimuses tuleb märkida utiliseerimisele kuuluva materjali koguseline maht (hinnanguliselt kuupmeetrites) ja kirjeldus (sisalduvad materjalid ja ained, paiknemine hoones (korrus), juurdepääsuvõimalused, erinõuded, jmt.). Kolatakso brigaad koosneb kahest inimesest (autojuht ja laadija). 
Esemete transportimiseks, mille teisaldamiseks on suure kaalu või mahu tõttu vajalik enam inimesi või spetsiaalseid mehhanisme, tuleb Kolataksoga sõlmida eraldi kokkulepped! Vastava erikokkuleppeta ei ole Kolatakso kohustatud esemeid vedama ning võib esitada arve tühisõidu eest.
Jäätmete üleandmisel koostavad pooled utiliseerimiseks ja äravedamiseks üleantud esemete kohta akti, millele on märgitud esemete maht ja lühikirjeldus. Allkirjastatud akt on aluseks Teenuse osutamise eest väljastatavale arvele. 
Kolatakso ei kanna vastutust utiliseerimiseks üle antud esemete omandiõiguse või muude õigustega seonduva eest. Pooled loevad, et üle antud esemete valdus kuulub Kliendile ning Klient soovib esemetest utiliseerimise eesmärgil vabaneda.  
Kolatakso ei käita ohtlikke jäätmeid või seaduse kohaselt piiratud käibega esemeid (värvid, kemikaalid, eterniit, tulirelvad, litsentseeritud materjalid, isikuandmeid sisaldavad dokumendid, vmt.). Juhul, kui utiliseerimisel selgub, et esemete seas siiski leidub kirjeldatud esemeid, kannab Klient täielikult selliste esemete käitlemisega seonduvat vastutust ja on kohustatud Kolataksole hüvitama erikäitlemisega seonduvalt kantud kulutused.  
Kolataksol on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kui utiliseerimisele kuuluvad esemed ei vasta tellimuses esitatud andmetele. Ühtlasi ei osuta Kolatakso Teenust juhul, kui Klient või Kliendi poolt volitatud isik ei ilmu tellimuses näidatud kohta esemeid kokkulepitud ajal üle andma. Kolataksol on õigus nõuda Kliendilt või tema esindajalt isikut ja/või esindusõigust tõendavaid dokumente ning nendest endale koopia säilitada. Juhul, kui äravedamisele kuuluvad esemed ei vasta tellimuses näidatud andmetele või Klient ei ilmu esemeid üle andma, on Kolataksol õigus esitada tellimuse esitanud Kliendile arve tühisõidu eest Hinnakirjas sätestatud summas.
Kliendi soovil esitab Kolatakso Kliendile digitaalselt allkirjastatud jäätmeõiendi (utiliseerimist tõendav dokument). Õiendi väljastamine on tasuline ja selle maksumus on sätestatud Kolatakso Hinnakirjas.
Teenuse eest tasumine
Osutatud Teenuste eest tasub Klient vastavalt Kolatakso Hinnakirjale, mis on avaldatud Teenuse tellimise kuupäeva seisuga veebiaadressil kui pooled ei ole sõlminud Teenuse hinna osas eraldi kokkulepet.
Osutatud Teenuse eest on Klient kohustatud tasuma ettemaksuna või tasuma utiliseeritavate esemete üleandmisel kohapeal sularahas. Poolte kokkuleppel väljastab Kolatakso Kliendile arve maksetähtajaga kolm (3) päeva arvates esemete üleandmisest. Arve puudumine ei vabasta Klienti tasumise kohustusest.
Tasu arvestamise aluseks on utiliseerimisele kuuluvate esemete kogus ja nomenklatuur, mis on märgitud üleandmisel koostatud aktile ning esemete laadimiseks kulunud aeg. Laadimistasu arvestatakse sõiduki saabumisest kuni lahkumiseni viie (5) minuti täpsusega. Laadimistasule lisandub Hinnakirjas näidatud korrusetasu juhul, kui esemed ei asu väljas.  
Kõigile Lepingu alusel arvestatud tasudele lisandub käibemaks. 
Kõigilt Lepingu alusel tähtaegselt tasumata summadelt on Kolataksol õigus arvestada viivist null koma kaks (0,2%) kalendripäevas. 
Pooled on kokku leppinud, et Kliendi poolt teostatud maksete arvelt loetakse sõltumata maksekorralduses märgitud selgitustest esimeses järjekorras tasutuks kõigilt täitmata kohustustelt arvestatud viivised, seejärel sissenõutavaks muutunud leppetrahvid ning kahjuhüvitised ja viimasena kõigi kohustuste põhivõlgnevus selliselt, et esmalt loetakse täidetuks varem tekkinud põhikohustus.  
Pooltevahelised teated ja volitatud isikud
Kõik Poolte vahelised käesoleva Lepinguga seotud teated tuleb edastada kirjalikult taasesitatavas vormis, välja arvatud juhul kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga ning nende edastamisega teisele Poolele ei kaasne õiguslikke tagajärgi. Saadetud teated loetakse teise Poole poolt kättesaaduks viie (5) päeva jooksul arvates teate väljastamisest Lepingus märgitud Poole aadressile.
Kõik Teenuse osutamisega või väljastatud arvetega seonduvalt tekkinud pretensioonid tuleb esitada hiljemalt kolme (3) päeva jooksul arvates Teenuse osutamisest. Hiljem esitatud pretensioonidele Pool tugineda ei saa.  
Muud tingimused
Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimise teel. Juhul, kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
Made on
Tilda